Manualet e përdorimit të produktit


 Kodi i pajisjes është numër 6 shifror, i cili mund të gjendet i ngjitur në pajisje ose në dokumentet e garancisë.