Privacy guidelines

 

POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE

Kontrolluesi i të dhënave tuaja personale janë kompanitë:

ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia, vepron si

              kontrollues kryesor i të dhënave të kompanive që prodhojnë dhe/ose tregtojnë pajisje të  

              markave brenda kompanive të Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon,  

              Hitachi, Asko and Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Vanto Showroom, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kompleksi Delijorgi, Tirana, Albania.

(Të dy kontrolluesit e të dhënave më pas: Vanto Home) 

Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale me seriozitet dhe me përgjegjësi në lidhje me dispozitat e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) dhe rregulloreve të tjera të zbatueshme në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. Ky dokument përmban informacion mbi aktivitetet e përpunimit të të dhënave që ne ndërmarrim lidhur me të dhënat personale të përdoruesve të produkteve tona, klientëve tanë, klientëve potencialë dhe/ose përdoruesve të faqeve të internetit.

Përveç politikës për mbrojtjen e të dhënave të konsumatorit:

Kemi miratuar një proçedurë të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale, në të cilën përcaktohen detyrimet e Kompanisë dhe punonjësve në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

Ne kemi miratuar Politikën e Cookie-s, e cila rregullon mbrojtjen e të dhënave personale të përdoruesve të produkteve tona, klientëve tanë, klientëve të mundshëm dhe/ose përdoruesve të faqes në internet.

Ne kemi krijuar hapësirë të dedikuar e-mail ku mund të na kontaktoni në lidhje me të gjitha pyetjet në lidhje me të dhënat tuaja personale.

Ne edukojmë rregullisht punonjësit për trajtimin e të dhënave personale.

 

1. Kush i përpunon të dhënat tuaja personale ?

Kontrolluesit e të dhënave tuaja personale janë:

Kompania: ConnectLife, teknologjitë e të dhënave, LLC

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slloveni

E-mail: privacy@connectlife.io

 

Kompania: Vanto Home

Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta", Kompleksi Delijorgji, Tiranë, Shqipëri.

Telefoni: +355 67 300 3033

E-mail: store@vanto.al

ConnectLife kompania, teknologjia e mbledhjes së datave, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slloveni, (ci-après: Company), po vepron si kontrollues kryesor i të dhënave të kompanive që prodhojnë dhe/ose tregtojnë pajisje të markave brenda kompanive të Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko and Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Një kompani Vanto Home është një kompani që ofron në vend produkte dhe pajisje të prodhuara nga kompanitë e Hisense Europe Group.

Kompani të tjera brenda Hisense Europe Group mund të jenë përpunues të të dhënave tuaja personale. Si të tilla, kompanitë e Hisense Europe Group dhe shpërndarësit po mbledhin dhe në një mënyrë tjetër përpunojnë të dhënat tuaja personale (bazuar në marrëveshje, interes legjitim ose pëlqimin tuaj) dhe mjetet e tyre të përpunimit të të dhënave (p.sh. faqet e internetit, programet CRM, mjetet online, etj.) për qëllimin e kësaj politike të deklaruar si mjetin tonë.

 

2. Mënyra e marrjes së të dhënave

Ne i marrim të dhënat tuaja personale bazuar në përdorimin e faqeve tona të internetit ose aplikacioneve, përmes cookies dhe mjeteve të tjera në internet, duke plotësuar formularët në faqen tonë të internetit ose në formë fizike, përmes komunikimit telefonik dhe elektronik, përmes komunikimeve të tjera me shkrim dhe/ose përmes rrjeteve sociale.

 

3. Cilat nga të dhënat tuaja personale përpunojmë dhe për çfarë qëllimi?

Në këtë seksion, ne shpjegojmë se cilat të dhëna përpunojmë dhe për çfarë qëllimi, në varësi të aktivitetit individual:

 

3.1. Blini në faqen e internetit të Kompanisë ose koleksionin e produkteve të porositura online

 Për të blerë produkte nëpërmjet faqes së internetit të Kompanisë ose për të mbledhur produkte të porositura në internet, ne duhet të mbledhim dhe përpunojmë disa nga të dhënat tuaja personale (p.sh. adresën e dorëzimit), pasi kjo është mënyra e vetme që ne do të jemi në gjendje të përpunojmë porosinë tuaj dhe të identifikojmë të dhënat e blera produktet në rast të një pretendimi për garanci.

Për të mundësuar një blerje në faqen e internetit të Kompanisë ose koleksionin e produkteve të porositura në internet, ne do të përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

emrin dhe mbiemrin,

adresa e faturimit dhe adresa e dorëzimit (nëse zgjidhet opsioni i dorëzimit),

adresa e emailit, 

numrin e telefonit,

numri i porosisë,

vlera e porosisë,

mënyra e pagesës,

numrin e llogarisë bankare dhe/ose numrin e kartës së kreditit,

detajet e produkteve të porositura,

data e blerjes

 Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave të mësipërme është të sigurojë mundësinë e dorëzimit ose pranimit të porosisë, pagesën e porosisë, informacionin për statusin e porosisë tuaj dhe lëshimin e një faturë për blerjen e përfunduar. Duke bërë një porosi, ju keni bërë një blerje, që ligjërisht do të thotë se keni lidhur një kontratë shitjeje dhe për të përmbushur pjesën tonë të detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e shitjes, ne duhet të përpunojmë të dhënat tuaja personale (përpunimi kontraktual) dhe në Në të njëjtën kohë, ne jemi të detyruar me ligj të lëshojmë një faturë për blerjen e përfunduar (përpunimin ligjor).

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Në rastin e blerjeve në internet ose mbledhjes së produkteve të porositura në internet, ne nuk mund të kryejmë blerjen ose mbledhjen e produkteve nga ana juaj pa marrë të dhënat personale të listuara më sipër. Megjithatë, ju mund t'i blini dhe grumbulloni produktet direkt në dyqanin tonë fizik ose në dyqanet e partnerëve kontraktorë që mundësojnë këtë të fundit.

 

3.2. Mbështetja e klientit në zgjidhjen e problemeve dhe pretendimet e garancisë

Në mënyrë që të ofrojmë mbështetje për klientët për zgjidhjen e problemeve dhe pretendimet e garancisë, ne duhet të mbledhim dhe përpunojmë disa nga të dhënat tuaja personale, pasi kjo është mënyra e vetme që ne mund të përmbushim detyrimet tona ligjore në këtë drejtim.

Për të ofruar mbështetje për klientët për zgjidhjen e problemeve dhe pretendimet e garancisë, ne do të përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

emrin dhe mbiemrin,

adresa e emailit,

numrin e telefonit,

numri i porosisë,

detajet e produkteve të blera,

data e blerjes,

adresa,

gjuha e komunikimit,

në rastin e një thirrjeje në qendrën e thirrjeve, një regjistrim i thirrjes telefonike.

Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave të mësipërme është respektimi i dispozitave ligjore në lidhje me garancinë e shitësit për produktet e blera (përpunimi ligjor) dhe përmbushja e marrëveshjes së blerjes në lidhje me produktet e blera (përpunimi kontraktual).

Periudha e përpunimit: Të dhënat ruhen për kohëzgjatjen e mundësisë së paraqitjes së pretendimeve nga kontrata dhe nga garancia sipas ligjit kompetent (periudha e përcaktuar në ligj në të cilën është e mundur të bëhet kërkesa në gjykatën kompetente). Regjistrimet e thirrjeve telefonike mbahen për periudhën sipas legjislacionit vendas.

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Mosdhënia e të dhënave personale të listuara më sipër mund të ndikojë në ofrimin dhe cilësinë e mbështetjes së klientit në lidhje me përdorimin e produkteve tona, ose mënyrën e zgjidhjes së pretendimeve për garancinë. Megjithatë, në varësi të kanalit dhe arsyes së komunikimit, mund të mos  duhen të gjitha të dhënat e listuara më sipër.

 

3.3. Njoftim në lidhje me produktet e kthyera në magazinë

Në rast se një produkt i caktuar është jashtë stokut, individi mund të zgjedhë në adresën elektronike të tij/saj në mënyrë që të njoftohet kur produkti të kthehet në magazinë.

Për të njoftuar individin për disponueshmërinë e produktit, ne do të përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

- Adresa e-mail

Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave tuaja personale është t'ju njoftojë për disponueshmërinë e produktit. Përpunimi i të dhënave personale kryhet vetëm në bazë të pëlqimit tuaj.

Periudha e përpunimit: Derisa të revokohet pëlqimi ku mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Të dhënat do të pushojnë së ruajturi brenda 1 muaji nga marrja e revokimit të pëlqimit ose brenda 1 muaji pasi njoftimi për disponueshmërinë e produktit i dërgohet individit, ku në atë periudhë kohore mund të jeni ende marrës i komunikimit tonë.

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Në rast të mosdhënies së adresës suaj të e-mail-it, ne nuk mund t'ju njoftojmë për produktin në magazinë, megjithatë për të njëjtin qëllim ju mund të kontrolloni rregullisht faqen tonë të internetit.

3.4. Llogaria e përdoruesit në faqen e internetit të kompanisë ose në aplikacionin celular Connectlife

Çdo individ mund të krijojë një llogari përdoruesi në faqen e internetit që synon të monitorojë ecurinë e porosisë, të shikojë historikun e blerjeve ose të japë një mendim për produktin. Brenda cilësimeve të llogarisë së përdoruesit, është gjithashtu e mundur të shprehet vullneti për të marrë mesazhe marketingu ose për të anuluar marrjen e tyre. Të njëjtat të dhëna aksesi si për llogarinë e përdoruesit në një faqe interneti mund të përdoren për një llogari përdoruesi brenda aplikacionit celular Connectlife.

Për të krijuar një llogari përdoruesi, ne do të përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

adresa e-mail

emrin dhe mbiemrin

numrin e kontaktit

vendbanimin

gjuha e komunikimit,

fjalëkalimin,

preferencat ushqimore,

faturimet dhe historikun e shërbimit,

Link-un e llogarisë së rrjetit social (në rast të krijimit të llogarisë së përdoruesit me llogarinë e mediave sociale),

adresa e gmail dhe të dhënat e marra nga gmail (në rast të krijimit të llogarisë së përdoruesit me gmail).

Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave tuaja personale është të sigurojë akses në llogarinë tuaj dhe vërtetimin e përdoruesit. Me kërkesën për krijimin e një llogarie përdoruesi, është krijuar një marrëdhënie kontraktuale dhe për të përmbushur pjesën tonë të detyrimeve kontraktuale, ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale (përpunim kontraktual). Disa nga të dhënat personale (preferencat e ushqimit) përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj dhe përpunohen për t'ju njoftuar për propozimin tonë. Disa nga të dhënat personale (faturimet dhe historiku i shërbimit) përpunohen për të përmbushur marrëveshjen e blerjes në lidhje me produktet e blera (përpunim kontraktual).

Periudha e përpunimit: Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale derisa të fshini llogarinë tuaj ose deri në 3 vjet pas hyrjes së fundit në llogari. Të dhënat e përpunuara në bazë të kontratës ruhen për sa kohë është mundësia e paraqitjes së pretendimeve nga kontrata sipas ligjit kompetent (periudha e përcaktuar në ligj në të cilën është e mundur të parashtrohet kërkesa në gjykatën kompetente). Të dhënat personale që përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj mbahen derisa pëlqimi të revokohet dhe ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Këto të dhëna do të pushojnë së ruajturi brenda 1 muaji nga marrja e revokimit të pëlqimit, ku në atë periudhë kohore ju mund të jeni ende marrës i komunikimit tonë.

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Nuk është e mundur të krijoni një llogari përdoruesi pa të dhënat personale të përcaktuara më sipër. Megjithatë, ju nuk jeni të detyruar të krijoni një llogari përdoruesi (d.m.th. të jepni të dhëna personale për një qëllim të tillë) për të blerë ose përdorur produktet tona.

 

3.5. Regjistrimi i produktit në faqen tonë të internetit dhe aplikacionin celular Connectlife

 Çdo individ që ka blerë ndonjë nga produktet tona mund ta regjistrojë produktin në faqen tonë të internetit ose përmes aplikacionit celular Connectlife brenda llogarisë së tij të përdoruesit. Bazuar në regjistrimin, individi fiton akses të thjeshtuar në udhëzimet për përdorim, propozimet tona për përdorimin e produktit, informacionin në lidhje me garancinë dhe periudhën shtesë të zgjatur të garancisë dhe njoftimet për përditësimet në lidhje me pajisjet Connectlife.

Për të kryer regjistrimin e produktit, ne do të përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

- numrin e produktit,

- numrin serial të produktit,

- data e blerjes,

- kopje e faturës së blerjes. 

a) Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave tuaja personale është dhënia e aksesit në udhëzimet për përdorim, propozimet tona për përdorimin e produktit dhe informacionin në lidhje me garancinë. Përpunimi i të dhënave personale kryhet vetëm në bazë të pëlqimit tuaj.

b) Periudha e përpunimit: Derisa të revokohet pëlqimi ku mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Të dhënat do të pushojnë së ruajturi brenda 1 muaji nga marrja e revokimit të pëlqimit ose brenda 1 muaji pas fshirjes së regjistrimit të produktit, ku në atë periudhë kohore mund të jeni ende marrës i komunikimit tonë.

c) Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Pa të dhënat e mësipërme, nuk mund ta regjistroni produktin në faqen tonë të internetit ose në aplikacionin celular Connectlife. Megjithatë, çdo produkt në momentin e blerjes ka bashkangjitur udhëzime për përdorim dhe informacion në lidhje me garancinë.

 

3.6. Dhënia e opinioneve, vlerësimeve dhe komenteve në faqen e internetit

Për të mundësuar dhënien e opinioneve, vlerësimeve dhe komenteve në faqen e internetit, ne duhet të mbledhim dhe përpunojmë disa nga të dhënat tuaja personale, pasi dëshirojmë të ndajmë përvojat e klientëve dhe përdoruesve aktualë me klientët dhe përdoruesit e mundshëm. Ne mund të ndajmë përvojat e klientëve dhe përdoruesve aktualë të një produkti ose shërbimi të caktuar nga një treg, gjithashtu me klientët dhe përdoruesit e mundshëm në një treg tjetër. Metodat dhe kushtet për dhënien e opinioneve, vlerësimeve dhe komenteve në faqen e internetit janë të specifikuara në Rregullat për postimin e komenteve dhe komentimin e produkteve dhe shërbimeve që janë në dispozicion.

Për të dhënë opinione, vlerësime dhe komente, ne do të përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

emri ose mbiemri,

adresa e emailit,

detajet e produkteve të blera,

kopje e faturës së blerjes.

Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave tuaja personale është të sigurohet që opinioni, vlerësimi dhe komenti i produktit individual është dhënë nga personi që ka blerë ose përdorur produktin individual. Përpunimi i të dhënave personale kryhet vetëm në bazë të pëlqimit tuaj.

Periudha e përpunimit: Të dhënat tuaja personale do të fshihen automatikisht pas 5 vitesh pas publikimit të opinionit, vlerësimeve dhe komenteve. Opinionet, vlerësimet dhe komentet tuaja janë të dukshme në faqen e internetit për 5 vjet pas publikimit në website. Megjithatë, opinionet, vlerësimet dhe komentet tuaja do të fshihen më herët në rast të tërheqjes së pëlqimit tuaj për përpunim të tillë të të dhënave, ku në ato raste të dhënat do të pushojnë së ruajturi brenda 1 muaji nga marrja e revokimit të pëlqimit.

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Ju mund të jepni opinione, vlerësime dhe komente në faqen e internetit gjithashtu në mënyrë anonime (pa dhënë të dhënat tuaja personale). Megjithatë, pa të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të sigurojmë që opinionet, vlerësimet dhe komentet të jepen vetëm nga blerësit dhe përdoruesit aktualë.

 

3.7. Marketing dhe shërbime të ngjashme

Për qëllime të aktiviteteve të marketingut, dhënies së informacionit rreth produkteve tona, marrjes së komenteve për produktet e blera dhe për t'ju inkurajuar të regjistroni produktin brenda llogarisë së përdoruesit, ne kemi nevojë për pëlqimin tuaj të shprehur dhe pa këtë të fundit, ne nuk do t'ju kontaktojmë për qëllimin e mësipërm. Ju gjithmonë mund ta revokoni pëlqimin tuaj të dhënë në cilësimet e llogarisë suaj të përdoruesit, duke u çregjistruar nga marrja e mesazheve, duke ndryshuar cilësimet e cookies ose duke na dërguar një kërkesë te privacy@connectlife.io.

Për qëllime të marketingut dhe shërbimeve të ngjashme, ne përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

emrin dhe mbiemrin,

adresën e emailit,

numrin e telefonit,

të dhënat e vendndodhjes së përdoruesit të marra nga pajisja celulare e përdoruesit,

interesat e individit në lidhje me shikimin e produkteve në faqet e internetit

historiku i blerjeve,

kodin postar,

të dhëna në lidhje me dërgimin, hapjen, klikimin dhe ç’regjistrimet e mesazheve tona,

analiza e rishikimeve të produkteve të përdoruesve.

Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave tuaja personale është të mundësojë dërgimin e mesazheve të marketingut ose të paraqesë një ofertë të personalizuar bazuar në interesat tuaja ose të përmirësojë përvojën e përdoruesit tuaj. Përpunimi i të dhënave personale kryhet vetëm në bazë të pëlqimit tuaj.

Periudha e përpunimit: Derisa të revokohet pëlqimi ku mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Të dhënat do të pushojnë së ruajturi brenda 1 muaji nga marrja e revokimit të pëlqimit ku në atë periudhë kohore ju mund të jeni ende marrës i komunikimit tonë.

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Ju nuk jeni të detyruar të jepni të dhënat tuaja personale për qëllime marketingu (dhënia e pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale për këto qëllime është vullnetarisht). Megjithatë, në një rast të tillë ne nuk do të jemi në gjendje t'ju njoftojmë për aktivitetet tona të marketingut, produktet tona dhe të krijojmë oferta të personalizuara për ju.

 

3.8 Informacion rreth aktiviteteve tuaja në faqen tonë të internetit

Me qëllim të përmirësimit të funksionimit të faqes së internetit, rishikimeve statistikore dhe ofertave të personalizuara, ne monitorojmë edhe aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit, ku këto të dhëna janë në formë të pseudonimit.

Për qëllime të monitorimit të aktivitetit në faqen tonë të internetit, ne përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

përcaktimi i llogarisë së përdoruesit,

historiku e blerjeve,

adresa IP e pajisjes,

sistemi operativ i pajisjes,

shfletues i përdorur,

adresa e internetit e faqes fillestare që përdorni për të hyrë në faqen tonë të internetit.

Qëllimi dhe baza e përpunimit është përmirësimi i funksionimit të faqes në internet, rishikimet statistikore dhe ofertat e personalizuara, që është interesi ynë legjitim, ku përpunimi për qëllime të ofertave të personalizuara bazohet në pëlqimin tuaj. Ju gjithmonë mund ta revokoni pëlqimin tuaj të dhënë në cilësimet e llogarisë suaj të përdoruesit, duke ndryshuar cilësimet e kukive ose duke na dërguar një kërkesë te privacy@connectlife.io.

Periudha e përpunimit: Të dhënat tuaja personale do të fshihen automatikisht pas 1 viti nga çdo vizitë në faqen tonë të internetit. Megjithatë, të dhënat tuaja do të pushojnë së përpunuari në rast se pëlqimi juaj revokohet, ku mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Të dhënat do të pushojnë së ruajturi brenda 1 muaji nga marrja e revokimit të pëlqimit.

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Në rast të mosdhënies së të dhënave të lartpërmendura, ne nuk mund të gjurmojmë aktivitetin tuaj në faqen tonë të internetit dhe rrjedhimisht të përmirësojmë funksionalitetin e faqes sonë të internetit dhe të përgatisim ofertë të personalizuar për ju.

Përpunimi i të dhënave personale nëpërmjet rrjeteve sociale, aplikacioneve të mesazheve të çastit dhe dhomave të bisedave

Kompania mund të ketë krijuar profile në rrjetet sociale (p.sh. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, etj.) ose mund të përdorë aplikacione të mesazheve të çastit (p.sh. WhatsApp, FB Messenger, Viber, LinkedIn etj.) për komunikim. Rrjetet sociale dhe aplikacionet e mesazheve të çastit na lejojnë të promovojmë produktet dhe shërbimet tona ose të ofrojmë mbështetje për klientët. Kur bëjmë këtë të fundit, ne mund të zgjedhim edhe kategori individësh në rrjetin social, të cilave duam t'i referohet reklama jonë. Si e tillë, Kompania mund të jetë përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave personale që përdoruesit ndajnë me Kompaninë përmes mediave të sipërpërmendura, dhe në të njëjtën kohë, ofruesi i medias individuale është gjithashtu përgjegjës për përpunimin e të dhënave që kryen në media të tilla, kështu që përdoruesit këshillohen të familjarizohen me politikën e privatësisë së mediave individuale.

 

Në rast të vizitës së profilit të Kompanisë në një rrjet social individual ose vendosjes së komunikimit nëpërmjet aplikacioneve të mesazheve të çastit, ne mund të përpunojmë të dhënat e mëposhtme:

nëse ju pëlqen, shpërndani një postim, shënoni profilin ose komentin e Kompanisë, ne marrim akses në profilin tuaj publik dhe përmbajtjen e postimit tuaj,

nëse na dërgoni një mesazh privat në një rrjet social ose përmes një aplikacioni të mesazheve të çastit, ne marrim informacione për profilin tuaj publik, ose informacionin tuaj të kontaktit dhe informacionin rreth përmbajtjes së mesazhit të dërguar.

Kur komunikojmë nëpërmjet rrjeteve sociale, aplikacioneve të mesazheve të çastit dhe dhomave të bisedës, ne do të përpunojmë të dhënat e mëposhtme për ju:

profilin publik të individit në rrjetin social dhe përmbajtjen e publikimit,

informacionet e kontaktit të individit në aplikacionin e mesazheve të çastit,

të dhëna të tjera që do të na jepni gjatë komunikimit.

 

Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave tuaja personale është promovimi i produkteve të Kompanisë dhe vendosja e komunikimit me përdoruesit e rrjeteve sociale apo aplikacioneve të mesazheve të çastit. Ne mund t'ju kontaktojmë vetëm bazuar në pëlqimin tuaj, por ne mund t'i përgjigjemi kërkesës suaj bazuar në interesin tonë legjitim, i cili është duke kënaqur nevojat e klientëve duke ofruar informacion në lidhje me produktet tona.

Periudha e përpunimit: Të dhënat tuaja personale të mbajtura nga ne do të fshihen automatikisht pas 1 viti që nga data e komunikimit ose më herët në rast të tërheqjes së pëlqimit tuaj. Në rast të tërheqjes së pëlqimit, të dhënat do të pushojnë së ruajturi brenda 1 muaji nga marrja e revokimit të pëlqimit, ku në atë periudhë kohore ne mund të përpunojmë ende të dhënat tuaja personale.

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale?

Pa dhënë të dhënat tuaja personale, ju nuk mund të komunikoni me ne përmes mediave të lartpërmendura dhe ne nuk mund t'u përgjigjemi pyetjeve tuaja.

 Përdorimi i produkteve përmes aplikacioneve Connectlife

Për të mundësuar të gjitha funksionet e pajisjeve inteligjente për përdoruesit, për të kuptuar nevojat e përdoruesve dhe për të përcaktuar efikasitetin dhe përdorimin e pajisjes, ne mbledhim dhe përpunojmë disa nga të dhënat tuaja personale dhe të dhënat për funksionimin e secilës pajisje. Si pjesë e sa më sipër, parashikohet regjistrimi i përdoruesit dhe lidhja e një marrëveshjeje licence.

Për regjistrimin e përdoruesit dhe përfundimin e marrëveshjes së licencës, ne do të përpunojmë të dhënat personale të mëposhtme:

titulli (z, znj),

emrin dhe mbiemrin,

gjuha e komunikimit,

adresa,

numrin e telefonit,

adresa e emailit,

preferencat ushqimore,

llojet e ushqimeve dhe pijeve dhe ruajtja në pajisje (p.sh. frigorifer, kantinë vere),

Për të lidhur pajisjen me renë kompjuterike nëpërmjet WIFI lokale, përdoruesit duhet të fusin gjithashtu të dhëna për ID e grupit të shërbimit (SSID) dhe një fjalëkalim. Megjithatë, këto të dhëna përdoren vetëm për lidhjen e pajisjes me modulin Wi-Fi dhe nuk mblidhen, ruhen ose përpunohen në ndonjë mënyrë tjetër nga ne.

Gjatë përdorimit të pajisjes inteligjente, ne do të përdorim të dhënat e mëposhtme diagnostikuese në lidhje me funksionimin e pajisjes:

të dhënat e pajisjes (marka, modeli, numri serial),

data e instalimit të pajisjes,

funksionimi i pajisjes (koha e funksionimit, prishjet, mirëmbajtja e planifikuar),

                             të dhënat e zbuluara nga sensorët e pajisjes dhe që janë të rëndësishme për    

                             funksionimin e pajisjes (p.sh. të dhëna në lidhje me performancën teknike, të   

                             dhëna në lidhje me mesazhet e mundshme të gabimit, temperaturën, lagështinë,  

                             cilësinë e ajrit, etj.),

analiza e sjelljes së përdoruesit,

rezervimi i pajisjes,

konsumi i burimeve

Qëllimi dhe baza e përpunimit të të dhënave tuaja personale është të sigurojë mundësinë e përdorimit të të gjitha funksioneve të pajisjeve inteligjente. Me kërkesën për regjistrimin e përdoruesit dhe lidhjen e marrëveshjes së licencës krijohet marrëdhënia kontraktuale dhe për të përmbushur pjesën tonë të detyrimeve kontraktuale, ne duhet të përpunojmë të dhënat tuaja personale (përpunim kontraktual).

Periudha e përpunimit: Të dhënat në lidhje me regjistrimin e përdoruesit dhe përfundimin e marrëveshjes së licencës ruhen për aq kohë sa ju mund të ushtroni të drejta të caktuara në lidhje me detyrimet tona kontraktuale (periudha e përcaktuar në ligj në të cilën është e mundur të paraqisni kërkesën tek një kompetent gjykata pas skadimit të marrëveshjes së licencës).

Çfarë ndodh nëse nuk jepni të dhëna personale? Nuk është e mundur të regjistrohet një përdorues i aplikacionit Connectlife dhe të lidhet një marrëveshje liçence pa të dhënat personale të lartpërmendura.

Remarketing, gjurmim dhe teknologji të ngjashme

Ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve të palëve të treta përdorim cookies për të informuar, optimizuar dhe shërbyer reklama bazuar në vizitat tuaja të kaluara në faqen tonë të internetit ose në aplikacionet tona celulare, në mënyrë që të reklamojmë në faqet e internetit të palëve të treta për ju. Për këtë qëllim ne përdorim:

- Google Ads, ofruar nga Google dhe ju mund të tërhiqeni nga kjo duke vizituar faqen e cilësimeve të  

  Google Ads: https://adssettings.google.com/authenticated, dhe

- Retargeting në Facebook, ofruar nga Meta dhe ju mund ta hiqni këtë duke vizituar faqen e Facebook ku duhet të identifikoheni dhe shkoni tek Settings > Ads > Ad Settings. Në aplikacion, shkoni te Cilësimet dhe privatësia > Cilësimet > Reklama > Preferencat e reklamave > Cilësimet e reklamave. Pastaj zgjidhni "Nuk lejohet".

Për të parë se si funksionon faqja jonë e internetit dhe aplikacioni celular, ne përdorim fenerët e konvertimit, etiketat, skriptet dhe pikselët, që kryejnë një linjë të shkurtër kodi për të na treguar se kur keni klikuar në një buton të caktuar ose keni arritur në një faqe të caktuar. Përdorimi i këtyre teknologjive na lejon të regjistrojmë që një pajisje, shfletues ose aplikacion i caktuar ka vizituar një faqe të caktuar ueb.

Nëse aktivizoni shërbimet e bazuara në vendndodhje në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit ose aplikacionit celular, ju pranoni shprehimisht që ne të mbledhim vendndodhjen gjeografike (që mund të përfshijë gjatësinë dhe gjerësinë specifike) të pajisjes tuaj. Ky informacion do të përdoret siç përcaktohet në këtë Politikë të Mbrojtjes së të Dhënave, duke përfshirë për të ofruar përmbajtje ose mesazhe specifike reklamuese bazuar në vendndodhjen tuaj.

Ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve të palëve të treta mund të përdorim informacionin që mbledhim për ju (informacione nga faqja jonë e internetit ose aplikacioni celular, përmes pajisjes(ve) tuaj ose nga një palë e tretë) për të na ndihmuar ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve të palëve të treta identifikoni pajisjet e tjera që përdorni (p.sh., një telefon celular, tablet, kompjuter tjetër, etj.). Ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve të palëve të treta mund të përdorim gjithashtu përdorimin e ndërsjellë të pajisjeve dhe informacione të tjera që mësojmë për ju për të shërbyer reklama të synuara në pajisjet tuaja dhe për t'ju dërguar email. Këto cookies të palëve të treta dhe teknologji të tjera drejtohen nga politika specifike e privatësisë e secilës palë të tretë, jo kjo.

 

4. Mbledhja e të dhënave personale të fëmijëve

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë të dhënat personale të fëmijëve dhe pranojmë që prindërit ose kujdestarët ligjorë mund të përdorin shërbimet tona ose të blejnë produktet tona për përdorim familjar, duke përfshirë edhe të miturit. Si të tilla, shërbimet dhe produktet tona nuk janë të destinuara për t'u përdorur nga individë nën moshën minimale ligjore të të rriturve, dhe ne nuk do të mbledhim me vetëdije të dhëna personale nga individë nën këtë moshë për asnjë qëllim, as nuk do të pranojmë regjistrimin nga individë të tillë. Në disa raste, veçanërisht kur informacioni mblidhet në mënyrë elektronike, ne mund të mos jemi në gjendje të përcaktojmë nëse informacioni është mbledhur nga fëmijë nën moshën ligjore lokale dhe ne i trajtojmë këto informacione sikur të jenë dhënë nga një i rritur. Nëse mësojmë se një fëmijë nën moshën ligjore vendase ka dhënë ndonjë të dhënë personale, ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme komerciale për ta fshirë këtë informacion menjëherë.

 

5. Kush i përpunon të dhënat tuaja personale dhe me kë i ndajmë? 

Të dhënat tuaja përpunohen ose brenda programeve të brendshme të softuerit (p.sh. SAG dhe Hisense CRM) ose me përdorimin e mjeteve të ofruara nga ofruesit e jashtëm. 

Subjekte të tjera të lidhura të Hisense Group Holdings Co., Ltd mund të kenë akses në të dhënat tuaja personale, pasi kompanitë individuale janë shitës ose prodhues të produktit që keni blerë dhe kompanitë individuale ofrojnë mbështetje të përshtatshme për operacionet e Kompanisë. Subjektet e ndërlidhura të Hisense Group Holdings Co., Ltd me seli jashtë BE/ZEE emëruan kompaninë VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Duesseldorf, Gjermani si përfaqësues i tyre sipas nenit 27 të GDPR.

Kompania gjithashtu mund të transferojë të dhëna personale te kontraktorët e jashtëm (kryesisht me qëllim të sigurimit të pagesave, transportit dhe çështjeve të tjera që lidhen me porosinë tuaj etj.). Në një rast të tillë Kompania merr përsipër të lidhë një marrëveshje me kontraktorët e jashtëm që garanton sigurinë e duhur të të dhënave tuaja personale, dhe kontraktorët e jashtëm mund të përpunojnë të dhënat tuaja vetëm për qëllimin për të cilin janë marrë.

Të dhënat tuaja personale mund të jenë gjithashtu objekt transferimi tek kontraktorët e jashtëm në vendet e treta. Në këtë rast, Kompania do të sigurojë masa mbrojtëse të përshtatshme nëse kontraktorët e jashtëm janë ulur ose ofrojnë shërbime të rëndësishme për mbrojtjen e të dhënave personale në një vend të tretë që nuk ofron të njëjtin nivel të mbrojtjes së të dhënave si GDPR dhe merr përsipër detyrime të tjera të përcaktuara nga GDPR. në lidhje me një lloj transferimi të tillë.

Në veçanti, ne mund t'i transferojmë të dhënat tuaja personale kompanive të tjera në grupin Hisense dhe shpërndarësve tanë që shesin produktet dhe shërbimet tona në tregje të caktuara ose ofrojnë shërbime të tjera në lidhje me mbështetjen e biznesit, ankesat për mallrat e porositura ose mbështetjen e klientit. 

 

Ne mund t'i transferojmë të dhënat tuaja personale bazuar në pëlqimin tuaj sipas kësaj politike të mbrojtjes së të dhënave në reklamat dhe rrjetet sociale, veçanërisht në:

- Google Ireland Limited (numri i regjistruar: 368047), me zyrë të regjistruar në Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Facebook Ireland Limited, me zyrë të regjistruar në 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ireland; politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Pinterest, Inc., me zyrë të regjistruar në 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 United States, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- LinkedIn si një mjet i ofruar nga Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, politika e privatësisë së LinkedIn është e disponueshme këtu

 

 Për të përpunuar të dhënat personale, ne përdorim gjithashtu shërbimet e përpunuesve të tjerë që përpunojnë të dhënat personale në përputhje me udhëzimet tona dhe për qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat. Përpunues të tillë përfshijnë:

- ofruesit e shërbimeve të informatikës cloud dhe ofruesit e tjerë të mbështetjes së teknologjisë si p.sh

- Microsoft Azure, ofruar nga Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- SAP Hybris ofruar nga SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Salesforce Marketing Cloud dhe Salesforce Service Cloud ofruar nga Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu 

- Cloudera e ofruar nga Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Platforma Tuya IoT e ofruar nga Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Cloudfare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Shtetet e Bashkuara, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

 

- Ofruesit e mjeteve të marketingut që na ndihmojnë të optimizojmë web-in dhe të personalizojmë përmbajtjen dhe ofertat për ju, si p.sh.

- Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Germany, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- "eXpoint" SIA, rruga rīvības 76-34, Riga, LV-1001, këtu

- Mailchimp si një mjet i ofruar nga Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Gjermani, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Flixmedia Limited, 14 – 16 Well Court, Farringdon Lane, Londër, EC1R 3AU, MB, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Holandë, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poloni, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 Shtetet e Bashkuara, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

 

- qendrat e thirrjeve dhe ofruesit e mjeteve për menaxhimin dhe regjistrimin e thirrjeve telefonike, veçanërisht:

- Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Serbi; 

- 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, France, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- përpunuesit e komunikimit të jashtëm, veçanërisht komunikimi përmes mesazheve SMS dhe dhomave të bisedave, veçanërisht:

- LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, United States of America, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Jivochat si një mjet i ofruar nga Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., the Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazil, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Message4u Pty Ltd t/a MessageMedia e Nivelit 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- SMS Broadcast Pty Ltd i Nivelit 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

 

- Kompanitë që përgatisin sondazhe për ne në lidhje me kënaqësinë e përdoruesve me produktet dhe shërbimet tona, veçanërisht:

- Trustpilot A/S, Pilestraede 58, kati i 5-të, DK-1112 Copenhagen K, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- Momentive Europe UC, 2 ndërtesa Shelbourne, Kati i dytë, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

- IPSOS s. r. o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha, politika e privatësisë së kompanisë është e disponueshme këtu

Herë pas here organizon lojëra shpërblyese dhe fushata të ngjashme promovuese

sëbashku me palët e treta, të kompanive mund të jenë edhe personale individuale, me

ç'rast ju do të informoheni për këto mbledhje të të dhënave personale.

 

6. Ku i ruajmë të dhënat tuaja?

Të dhënat tuaja ruhen brenda njësive të serverëve të brendshëm të kompanisë dhe stacioneve të punës (duke përdorur gjithashtu teknologji cloud) dhe në sistemin e të dhënave të liqenit (një liqen i të dhënave është një depo e centralizuar që ju lejon të ruani të dhëna të strukturuara dhe të pastrukturuara në çdo shkallë).

 

7. Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave

Për të gjitha çështjet që lidhen me përpunimin e të dhënave tuaja personale, zyrtari ynë për mbrojtjen e të dhënave është në dispozicionin tuaj dhe mund të kontaktohet në adresën e e-mail: privacy@connectlife.io.